การจัดกิจกรรม GREEN SCHOOL CAMP : ค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียวยั่งยืน

โพสต์4 เม.ย. 2562 23:45โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 5 เม.ย. 2562 01:05 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวิจิตร และโรงเรียนอนุบาลนครพนม...ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กำหนดการจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรม GREEN SCHOOL CAMP : ค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียวยั่งยืน ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 เพื่อพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนในโครงการให้มีความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ขบวนการในการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ต่อไป
        ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งผู้เข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนละ 3 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร 1 คน หรือ ผู้แทน และครู 2 คน ลงทะเบียนตอบรับที่ http://greenschoolcamp62.eesdobec.com ในการนี้ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนสุนทรวิจิตร และโรงเรียนอนุบาลนครพนม ทั้งนี้ ให้เบิกค่าใช้จ่ายจากจุดอบรม จึงขอให้โรงเรียนดังกล่าวดำเนินการ ดังนี้
        1. แจ้งลงทะเบียนตอบรัยไปที่ http://greenschoolcamp62.eesdobec.com ภายในวันที่ 10 เมษายน 2562
        2. ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมดังกล่าวไปที่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้ทราบด้วย....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม