การจัดค่ายเพิ่มเวลารู้ : OBEC Active Learning Camp

โพสต์19 ม.ค. 2560 04:07โดยnpm1 admin
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง... ตามที่ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 และผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ นั้น สพฐ.จึงได้เสนอผลงานเด่นในปี 2559 ต่อรัฐบาล คือ โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และเสนอเป็นของขวัญปีใหม่ จาก สพฐ. คือ ค่ายเพิ่มเวลารู้ : OBEC Active Learning Camp ประกอบด้วย 
        1. ว่ายน้ำเพื่อชีวิต  2. ค่ายดนตรี  3. ค่ายกีฬา  4. ค่ายคอมพิวเตอร์  5. ค่ายทักษะการเรียนรู้  6. ค่ายทักษะชีวิต  7. ค่ายนันทนาการ  8. ค่าย Boot Camp  9. ค่ายภาษาต่างประเทศ  10. ค่ายสิ่งแวดล้อม  11. ค่ายวิทยาศาสตร์  12. ค่ายศิลปะ  13. ค่ายคุณธรรม  14. ค่ายแม่บ้านแม่เรือน  15. ค่ายจิตอาสาเพื่อพ่อ 
        สพป.นครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนในสังกัดเปิดบริการจัดกิจกรรมค่ายเพิ่มเวลารู้ในระหว่างเดือน มกราคม - เมษายน 2560 โดยสามารถจัดค่ายวันเสาร์ - อาทิตย์ (กรณียังไม่ปิดภาคเรียน) หรือจัดภาคฤดูร้อนตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สนใจทราบ และเข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่กำหนด และแจ้งผลการดำเนินงานให้ สพฐ.ทราบตามแบบรายงาน โดย สพฐ.จะจัดสรรงบประมาณให้ต่อไป...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments