การจัดเก็บข้อมูลการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยวัยเรียนและปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2561

โพสต์5 ก.ค. 2561 00:31โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2561 00:34 โดย นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง บ้านชะโนต รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ บ้านผึ้ง และบ้านคำสว่าง... ด้วย สถาบันราชานุกูล สังกัดกรมสุขภาพจิต จะดำเนินการวิจัยสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา และความแลาดทางอารมณ์เด็กไทยวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยวัยเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลนำไปสู่การวางแผนส่งเสริมพัฒนาสติปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กไทย โดยจะดำเนินการสำรวจเด็กนักเรียนในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2561 พร้อมกันทั่วประเทศ
        ในการนี้ โรงพยาบาลสุขภาพจิต และเขตสุขภาพ จะประสานการดำเนินงานด้วยตนเอง จึงขอให้โรงเรียนให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต ดังนี้
        1. ระยะเตรียมการเก็บข้อมูล ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนจากสถานศึกษาเพื่อทำการสุ่มตัวอย่างนักเรียน
        2. ระยะเก็บข้อมูล ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสถานศึกษาที่สุ่มตัวอย่างร่วมประสานงานเก็บข้อมูลจนดำเนินการแล้วเสร็จ
        คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม