การจัดชุดปฎิบัติการในการดูแลช่วยเหลือสถานศึกษาด้านความปลอดภัยระหว่างการเดินทางแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 67

โพสต์18 ธ.ค. 2560 23:49โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 18 ธ.ค. 2560 23:49 ]
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด และประธานเครือข่ายนาแกนาคู่/เครือข่ายวังตามัวกุรุคุ...เนื่องด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1,2,3,4,5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 และศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหััตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม  2560 ณ จังหวัดขอนแก่น นั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ดูแลช่วยเหลือสถานศึกษา ครู นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 67 จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
        
            1. หนังสือราชการ  แบบรายงานตสรุปผลการปฏิบัติงานชุดเฉพาะกิจ  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พุทธศักราช 2548 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการในการพานักเรียน และนักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา และเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด แบบขออนุญาตผู้ปกครองพานักเรียน/นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา