กำหนดการทัวร์รู้ภายใต้โครงการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตามทันยุคดิจิตอล สานฝันธุรกิจมุ่งคิดสร้างตนเป็นมนุษย์สายพันธุ์ 4.0

โพสต์19 มี.ค. 2562 22:38โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 19 มี.ค. 2562 23:21 โดย นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) บ้านฝั่งแดง (พระเทพงวรมุนีอุปถัมภ์) บ้านโพธิ์ตาก...ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม มีความประสงค์จะนำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตามทันยุคดิจิตอล สานฝันธุรกิจมุ่งคิดสร้างตนเป็นมนุษย์สายพันธ์ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโครงการให้มีความพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก อันเป็นการระเบิดจากภายในภายใต้กิจกรรมทัวร์รู้ฯ (รู้อะไรไม่สู้...รู้อย่างนี้) ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2562 ถึง 6 เมษายน 2562 ตามกำหนดการทัวร์รู้ที่แนบมาพร้อมนี้
            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแจ้งให้บุคลากรในสังกัดตามรายชื่อที่แนบ เข้าร่วมกิจกรรมทัวร์รู้ฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากโครงการฯ และขอให้บุคลากรในสังกัดตามรายชื่อที่แนบ ส่งสำเนาหนังสือขออนุญาตเดินทางไปราชการไปที่ thanutchaya.nam@gmail.com ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ......คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม