หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานที่มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์

โพสต์8 มิ.ย. 2560 10:21โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 8 มิ.ย. 2560 10:22 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง...ด้วย สพฐ. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและมัธยมศึกษาทุกเขต แจ้งสถานศึกษาทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ ทั้งฉบับของกระทรวงศึกษาธิการ และฉบับของสำนักพิมพ์เอกชนที่เคยได้รับใบอนุญาตฯ และปรากฎรายชื่ออยู่ในบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว และในการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานดังกล่าว ขอให้สถานศึกษาจัดซื้อและตรวจรับหนังสือที่มีการปรับปรุงแก้ไขพระนาม ภาพประกอบ และคำอธิบายภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์
        เนื่องจากผู้ผลิตทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดพิมพ์และจัดส่งหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานส่วนหนึ่งไปยังตัวแทนร้านค้าก่อนหน้าที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนได้มีหนังสือเรียนทันใช้ก่อนเปิดภาคเรียน สพป.นครพนม เขต 1 จึงแจ้งสถานศึกษาในสังกัด ดังนี้
        1. หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ ทั้งฉบับของกระทรวงศึกษาธิการ และฉบับของสำนักพิมพ์เอกชน จะมี 2 ลักษณะ ได้แก่
            ลักษณะที่ 1 หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดที่ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไว้ภายในเล่ม
            และหรือ ลักษณะที่ 2 หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานที่มีการปรับปรุงแก้ไขพระนาม ภาพประกอบ และคำอธิบายภาพในส่วนที่เกี่นวข้องกับพระมหากษัตริย์เสร็จเรียบร้อยทั้งฉบับของกระทรวงศึกษาธิการ และฉบับของสำนักพิมพ์เอกชน จะอยู่ในเว็บไซต์ฐานข้อมูลบัญชีกำหนดสื่อการเียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (http://academic.go.th/textbox.web/) หรือเว็บไซต์ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (http://academic.obec.go.th) จึงแจ้งสถานศึกษาจัดซื้อ และตรวจรับหนังสือที่มีการปรับปรุงแก้ไขพระนาม ภาพประกอบ และคำอธิบายภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์แล้ว โดยตรวจสอบรายชื่อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดฯจากเว็บไซต์ ดังกล่าว...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
    
Comments