เชิญประชุมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561

โพสต์21 ม.ค. 2562 23:33โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 21 ม.ค. 2562 23:33 ]
เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นที่ตั้งสนามสอบทุกแห่ง...ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กำหนดให้มีการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 ตามลำดับ โดยขอความร่วมมือให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นศูน์ประสานงานดำเนินการจัดสอบ นั้น
        เพื่อการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงขอความร่วมมือให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้
        1. ขอความร่วมมือจากทางโรงเรียนเป็นสถานที่การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561
        2. โรงเรียนดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้ประสานงานในการจัดสอบ กรรมการฝ่ายสถานที่ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ หรืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม
        3. ให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นที่ตั้งสนามสอบทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงการดำเนินการจัดสอบในวันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1.....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม