เชิญผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผน ดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โพสต์23 ก.ค. 2562 09:07โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 23 ก.ค. 2562 09:07 ]
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 58 โรง....ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งกำหนดการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานแผนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ของโรงเรียนในสังกัด จากหัวข้อการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งให้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัด จัดทำแผนของบประมาณ ปี 2563 โดยหลอมรวมเป็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำส่งไม่เกิน วันที่ 10 สิงหาคม 2562 ตามแบบฟอร์ม ดังรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ขอแจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ทั้ง 58 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมวางแผนร่วมกัน ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม