เชิญบุุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเตรียมความพร้อมบุคลากรระดับสถานศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขับเคลื่อนแผนยกระดับผลการประเมิน Pisa 2018

โพสต์22 พ.ค. 2561 02:44โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 22 พ.ค. 2561 02:44 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ โรงเรียนธารน้ำใจ...ด้วย สทศ. ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมบุคลากรระดับสถานศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนแผนยกระดับผลการประเมิน PISA 2018 ในระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน - 6 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร มีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในสังกัด จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ บ้านเหล่าภูมีคำธาตุ โรงเรียนธารน้ำใจ
        สพป.นครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนแจ้งให้ข้าราชการครูที่มีรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาที่กำหนด และให้เตรียมข้อมูลและอุปกรณ์สำหรับเข้าร่วมประชุม ดังนี้
        1. ข้อมูลรายชื่อนักเรียนที่มีอายุ 15 ปี ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2545 ถึง 31 พฤษภาคม 2546 และเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไป เพื่อไปประกอบการจัดทำแผนการยกระดับ PISA 2018 ระดับสถานศึกษา
        2. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เพื่อฝึกทักษะการสอนด้วยคอมพิวเตอร์
        การเดินทางครั้งนี้ให้เบิกจ่ายจาก สพป.นครพนม เขต 1 ที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ....คลิกอ่านรายละเอียด