แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ปีงบประมาณ 2560

โพสต์28 มิ.ย. 2560 02:25โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2560 02:26 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา)...ด้วย สพฐ. ได้โอนเปลี่ยนแปลงการจัดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายปี พ.ศ.2560 เพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตดำเนินการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนละ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
        บัดนี้ สพฐ.ได้แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดกล่าวมา เพื่อให้ สพป.นครพนม เขต 1 ดำเนินการเบิกจ่ายให้กับโรงเรียนแล้ว จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยใช้รหัสพื้นที่ P4800 รหัสหน่วยรับงบประมาณ 2000400202 เมื่อโรงเรียนดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้จัดส่งหลักฐานประกอบการขอเบิกให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป...คลิกอ่านรายละเอียด


                                                        1. หนังสือราชการ

Comments