แจ้งตารางออกติดตามโรงเรียนในโครงการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตามทันยุคดิจิตอล สานฝันธุรกิจมุ่งคิดมุ่งสร้างตนเป็นมนุษย์สายพันธ์ุ์ 4.0

โพสต์15 พ.ค. 2562 09:32โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 19 พ.ค. 2562 08:51 โดย npm1 admin ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา โรงเรียนบ้านผึ้ง โรงเรียนบ้านคำสว่าง โรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) และโรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก....ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากจังหวัดนครพนม เพื่อดำเนินโครงการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตามทันยุคดิจิตอล สานฝันธุรกิจมุ่งคิดมุ่งสร้างตนเป็นมนุษย์สายพันธ์ุ์ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 30 ทีม และได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการเสร็จสิ้นไปแล้ว 4 กิจกรรม
        เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ตลอดจนชี้แนะแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานตามโครงการ ในการนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ได้กำหนดตารางในการออกติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการตามวัน เวลา และสถานที่ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม