แจ้งโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาหลักสูตรสะเต็มศึกษาเข้าร่วมประชุม

โพสต์26 ม.ค. 2561 05:27โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 26 ม.ค. 2561 05:28 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา)....สพฐ.และ สสวท. จะจัดให้มีการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษา ด้วยระบบทางไกล ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2561 และเพื่อเตรียมความพร้อมของการอบรมครูด้วยระบบทางไกล จึงได้จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียน และหัวหน้าครูพี่เลี้ยงที่รับผิดชอบด้านสะเต็มศึกษา เพื่อชี้แจงรายละเอียดการอบรมด้วยระบบทางไกลในวันที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 โดย สสวท.รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการประชุม ได้แก่ ค่าตอบแทนการประชุม ที่พักและอาหาร สำหรับค่าพาหนะให้เบิกจากเขตพื้นที่ ซึ่ง สพฐ.ได้โอนจัดสรรเงินงบประมาณ ดังรายละเอียดที่ส่งมา และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งแบบตอบรับ ภายในวันที่ 25 มกราคม 2561 โทรสาร 023814042 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ wwatt@ipst.ac.th
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 จึงแจ้งให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูที่รับผิดชอบด้านสะเต็มศึกษา เข้าอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ ๆ กำหนด....คลิกอ่านรายละเอียด