แจ้งโรงเรียนส่งครูเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมครูโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี 2559 ด้วยระบบทางไกล

โพสต์17 เม.ย. 2560 21:31โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 17 เม.ย. 2560 21:31 ]
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์),บ้านคำสว่าง,โพนสวางนางิ้ววิทยา,ปลาปากราษฎร์บำรุง,ศรีโพนทองวิทยา,อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ,หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี,ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น,บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) และบ้านหัวบึงทุ่งฯ... ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาสู่สถานศึกษา ให้ครอบคลุมทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่การศึกษา โดยจัดอบรมครูด้วยระบบทางไกลผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV,ETV และ OBEC Channel ส่งสัญญาณไปยังโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรม และให้คำปรึกษาหลักสูตรฝึกอบรมสะเต็มศึกษาประจำจังหวัด จพนวน 154 โรงเรียน ให้กับครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี 2559 จำนวน 2,250 โรงเรียน ณ โรงเรียนศูนย์ฝึกอบรม และให้คำปรึกษาหลักสูตรฝึกอบรมประจำจังหวัด (โรงเรียนปิะมหาราชาลัย) โดยมีกำหนดการออกอากาศ 3 ช่วง ดังนี้
        ช่วงที่ 1 วันที่ 19-21 เมษายน 2560  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
        ช่วงที่ 2 วันที่ 26-29 เมษายน 2560  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
        ช่วงที่ 3 วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2560   ระดับประถมศึกษา
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้งครูที่มีรายชื่อ (ดังเอกสารแนบ) เข้าอบรมตามวัน เวลา สถานที่ ที่กำหนด ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรมครูครั้งนี้ เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณของ สพฐ. ปี 2560 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาที่โอนให้กับโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรม  และให้คำปรึกษาสะเต็มประจำจังหวัด...คลิกอ่านรายละเอียด


Comments