แจ้งโรงเรียนมารับสื่อการสอนด้านพลังงาน

โพสต์11 ก.ค. 2561 07:06โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนตามรายชื่อที่แนบ...ด้วยสำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงานให้ความสำคัญในการนำความรู้ความเข้าใจเรื่องพลังงานเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนเพื่อเป็นการปูพื้นฐานความรู้ทางด้านพลังงานให้แก่เยาวชน และเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน และทำให้เกิดการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขั้น จึงได้จัดทำสื่อการเรียนรู้เพื่อเผยแพร่เรื่องพลังงานสำหรับการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในรูปแบบดิจิทัล/อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับวัยและระดับการศึกษา สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้มีความเข้าใจเรื่องพลังงานอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง
        สพป.นครพนม เขต 1 จึงแจ้งให้โรงเรียนที่มีรายชื่อ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ไปรับแผ่นซีดีสื่อการสอนดังกล่าวที่กลุ่มนิเทศฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบศึกษารายละเอียดเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและเผยแพร่ต่อไป...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments