แจ้งรายชื่อสถานศึกษารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ระยะที่ 1

โพสต์3 ส.ค. 2561 05:02โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 3 ส.ค. 2561 05:03 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม เรณูวิทยาคาร....ด้วย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ได้กำหนดแผนการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยกำหนดการประชุมเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 เป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาเฉพาะกิจ ระยะที่ 3 เป็นการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยใช้รูปแบบบูรณาการแนวทางตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ตามแผนดำเนินการระยะที่ 1 ช่วงเดือน พฤษภาคม - กันยายน 2561 ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 และระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2563 ช่วงเดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 และแจ้งให้ สพป.ทุกเขต คัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดที่ครบกำหนด 5 ปี และมีความพร้อมรับการประเมินภายนอก ในระยะที่ 1 จำนวน2 แห่งมายัง สพฐ. นั้น
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 ได้ตรวจสอบโรงเรียนในสังกัดที่เข้าเกณฑ์ และมีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระยะที่ ๑ จำนวน 2 โรงเรียน ประกอบด้วย 1. ร.ร.อนุบาลนครพนม 2. ร.ร.เรณูวิทยาคาร
        สพป.นครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนดังกล่าว จัดเก็บข้อมูลและเตรียมความพร้อมของบุคลากร ทั้งในส่วนของผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนให้มีความพร้อมรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ให้บังเกิดผลดีต่อราชการต่อไป....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม