แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์16 พ.ย. 2559 08:05โดยnpm1 admin
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน...ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนรู้ พัฒนาตนเองรอบด้านเต็มศักยภาพ และนโยบายยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารนั้น เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเวลาเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ และนำไปจัดการเรียนการสอนตามนโยบายต่อไป สพป.นครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ได้ศึกษาประกาศกระทรวงศึกษาธิการทั้งสองฉบับอย่างละเอียด และนำไปใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป และรายงานผลให้ สพป.นครพนม เขต 1 ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
Comments