แจ้งประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมครูด้วยระบบทางไกลและโอนเงินงบประมาณ

โพสต์2 มี.ค. 2561 06:46โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 2 มี.ค. 2561 06:46 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา/สะเต็มศึกษา : ต้นกล้า...ตามที่ สพฐ. และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยจัดให้มีการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษา ด้วยระบบทางไกล ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2561 โดยจะมีการอบรมทางไกลครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยส่งสัญญาณไปยังโรงเรียนศูนย์อบรมฯ ทั้ง 261 โรงเรียน มีกำหนดการออกอากาศ 4 ช่วง สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://stemreg.ipst.ac.th (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนดำเนินการแจ้งให้ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สนใจอบรมตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกลทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น ลงทะเบียนและเข้าอบรมในวัน เวลา สถานที่กำหนด ...คลิกอ่านรายละเอียด