แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ เข้ารวมประชุมปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพงานวิจัย โครงการโรงเรียนสุจริต

โพสต์15 ก.ค. 2559 03:46โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 27 ก.ค. 2559 05:22 โดย npm1 admin ]
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และนำเสนอ 1,000  เรื่อง  1,000 วิจัย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงขอให้ท่านเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการดังกล่าว  ในวันที่ 16  กรกฏาคม  2559  ณ ห้องประชุม  World  Standard  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธ์ุ  เขต  1  โดยเบิกค่าพาหนะเดินทางไปราชการจากต้นสังกัด  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ
    1.  หนังสือราชการ
    2.  บัญชีรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมประชุมฯ
    3.  กำหนดการประชุมComments