แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคอิดโฮสโคป (Highscope)

โพสต์12 มี.ค. 2562 02:01โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 12 มี.ค. 2562 02:02 ]
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม และโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ....ตามหนังสื่อที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งให้โรงเรียนส่งรายชื่อ ผู้อำนวยการดรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด และโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเข้าประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope) แต่เนื่องจากมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุม รายละเอียด ดังนี้
        1. ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด และดรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา ประชุมจากเดิมระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร เปลี่ยนเป็นระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร (รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมดังแนบ)
        2. ครูผู้สอนระดับอนุบาลประจำจังหวัด และโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากเดิมระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น ขอเปลี่ยนเป็น ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น (รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมดังแนบ)
        จึงขอให้โรงเรียนแจ้งรายชื่อบุคลากรในสังกัดเข้าประชุมตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด และแจ้งให้ผู้เข้าประชุม เข้ามายืมเงินไปราชการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม