แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมครูพี่เลี้ยงสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล

โพสต์6 มี.ค. 2562 23:50โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 7 มี.ค. 2562 18:07 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวิจิตร...ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินการโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยจัดให้มีการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษา ด้วยระบบทางไกล ระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2562 โดยจะมีการอบรมทางไกลครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี แบ่งเป็น 2 ระยะ ซึ่งในระยที่ 1 ศูนย์ที่เป็นเจ้าภาพในการจัดอบรมอยู่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ในช่วงเวลาและมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
        ช่วงที่ 1  วันที่ 7-10 มีนาคม 2562               ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
        ช่วงที่ 2  วันที่ 28-30 มีนาคม 2562             ระดับประถมศึกษาตอนต้น
        ช่วงที่ 3 วันที่ 4-6 เมษายน 2562                 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
        ช่วงที่ 4  (เดิม)  วันที่ 21-23 เมษายน 2562  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จะดำเนินการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ด้วยระบบทางไกล ให้โรงเรียนแจ้งบุคลากรดังกล่าวปฏิบัติงานตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม