แจ้งแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา

โพสต์10 ก.ค. 2559 02:05โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 27 ก.ค. 2559 05:08 ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ได้รับทราบเกี่ยวกับหลักการวิธีการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   และเพื่อให้การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ เป็นไปด้วยถูกต้องและเรียบร้อย จึงแจ้งให้ทางโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้จัดส่งเอกสารรายงานประจำปี (SAR)ภายในวันที่ 15  กรกฎาคม  2559 และเตรียมการประเมิน ติดตาม ตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ช่วงเดือน สิงหาคม 2559 นี้  
รายละเอียดตามแนบ
    1. หนังสือราชการ
    2. เอกสารแนบ