แจ้งกรรมการเข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity & Transparency Assessment : ITA) ระดับสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)

โพสต์14 ก.ค. 2559 06:58โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 27 ก.ค. 2559 05:21 ]
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment : ITA) ระดับสถานศึกษา  (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในการประเมินโรงเรียนสุจริตเครือข่าย ร้อยละ 10 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงขอแจ้งกรรมการประเมินตามรายชื่อ  เข้าร่วมประชุมชี้แจงขั้นตอนและวิธีการประเมินในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ดังเอกสารที่แนบ
        1. หนังสือราชการ
        2. ตารางกำหนดการประเมิน

Comments