แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์รักภาษาไทยแห่งขาติ ปี 2562

โพสต์9 มิ.ย. 2562 23:51โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 10 มิ.ย. 2562 00:06 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน....ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จะดำเนินการคัดเลือกผลงานการแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์รักภาษาไทยแห่งขาติ ปี 2562 ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สพป.นครพนม เขต 1
       เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สพป.นครพนม เขต 1 จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งไปปฏิบัติหน้าที่ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม