แจ้งข้าราชการครูเข้ารับการคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ

โพสต์31 ก.ค. 2559 07:43โดยnpm1 admin
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่... สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้ส่งครูเข้ารับการคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับจังหวัด คือ นางรองจิตร ภูมิลุน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร ชนะเลิศ ระดับจังหวัดไปแข่งขันระดับภาคที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 2 สิงหาคม 2559 จึงขอแจ้งให้คุณครูดังที่ระบุเข้ารับการคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยเบิกงบประมาณจากต้นสังกัด (โรงเรียน) รายละเอียดตามหนังสือที่แนบ
                                                  
                                                   หนังสือราชการ
Comments