แจ้งการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาในลักษณะออนไลน์

โพสต์20 ก.พ. 2560 19:13โดยnpm1 admin
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน...ตามหนังสือที่อ้างถึง สพฐ.ได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาในลักษณะออนไลน์ โดยการนำข้อมูลสารสนเทศงานประกันคุณภาพภายในมาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 นั้น
    สพป.นครพนม เขต 1จึงแจ้งให้โรงเรียนที่อยากแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลใหม่ และโรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เว็บไซต์ของกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 (http://gg.gg/prakunkp1/) และให้ครูที่รับผิดชอบงานประกันของโรงเรียนดำเนินการนำส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ให้จงได้ 

รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่นำส่งข้อมูลสารสนเทศ  คลิกที่ไฟล์ข้างล่าง