แจ้งจัดสรรงบประมาณผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี 2559

โพสต์7 ก.ย. 2559 03:27โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)...ตามที่ สพฐ. ได้กำหนดให้มีการประชุมปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี 2559 ของผู้บริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ โดยประชุมปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียนขับเคลืี่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  ปี 2559 จำนวน 2,250 โรงเรียน โดยจัดประชุมแยกไปตามภูมิภาค  สำหรับ สพป.นครพนม เขต 1 มีโรงเรียนที่เข้าประชุมทั้งหมด 10 โรงเรียน เป็นกลุ่มโรงเรียนภาคอีสาน (เหนือ) ประชุมในระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้ สพฐ.ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการของผู้บริหารโรงเรียน 4 ภูมิภาค มายัง สพป.นครพนม เขต 1 แล้วนั้น ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้งผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ปี 2559 เบิกค่าเดินทางเข้าร่วมประชุมฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2559   คลิกอ่านรายละเอียด 
Comments