แจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ โรงเรียนดีประจำตำบล

โพสต์3 ส.ค. 2559 04:13โดยnpm1 admin
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา ...ด้วย สพฐ.ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 50,000 [km ให้แก่โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนดีประจำตำบลที่ได้รับการคัดเลือกจาก สพป.นครพนม เขต 1 โดยกำหนดให้โรงเรียนพัฒนาตนเองให้เป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพ สามารถเป็นโรงเรียนทำมาหากินได้ และสร้างรายได้ระหว่างเรียนให้แก่นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด สพป.นครพนม เขต 1 จึงขอแจ้งให้โรงเรียนดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้การนิเทศติดตามผลของต้นสังกัด และให้เบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโดยประสานกับกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ของเขตพื้นที่ รายละเอียดดังแนบ
Comments