แจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริต

โพสต์26 ส.ค. 2561 11:26โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 26 ส.ค. 2561 11:27 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุรุคุ โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี...ตามที่ สพฐ. ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561เพื่อให้โรงเรียนดำเนินการจัดทำดครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต) ตามแบบ ง.241 รหัสงบประมาณ 2000434003000000 รหัสกิจกรรมหลัก 200044800M31177 แหล่งของเงิน 61112xx โดยจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนบ้านกุรุคุ เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) และโรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมสื่อภาพยนตร์สั้น โรงเรียนละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
        สพป.นครพนม เขต 1 จึงแจ้งให้โรงเรียนดำเนินการเบิก-จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม