แจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการ พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ปีงบประมาณ 2561

โพสต์30 ส.ค. 2561 06:53โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 31 ส.ค. 2561 07:30 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ บ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) และบ้านดอนแดงเจริญทอง....ด้วย สพฐ.ได้จัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2561 ให้ สพป.นครพนม เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศฯ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อดำเนินการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ปีงบประมาณ 2561 และต่อยอดการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัน พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติในชั้นเรียนการปฏิบัติในชั้นเรียนในโครงการมีกิจกรรมอยู่ 3 กิจกรรม ดังนี้ คือ กิจกรรมที่ 1 การจัดประชุมปฏิบัติการ  กิจกรรมที่ 2. การประกวดแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มใหญ่สำหรับเด็กปฐมวัย 3. การสร้างสื่อต้นแบบเพื่อพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน โดยกิจกรรมที่ 1 และ 2 อยู่ระหว่างดำเนินการ
        ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการในกิจกรรมที่ 3 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนทั้ง 4 โรงเรียน โรงเรียนละ 5,100 บาท เพื่อผลิตสื่อต้นแบบพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ตาม บง....จึงให้ทั้ง 4 โรงเรียน ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์มาทำสื่อให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 10 กันยายน 2561 และให้นำสื่อดังกล่าวมาจัดนิทรรศการในงานวันเกียรติยศครู และบุคลากรทางการศึกษา มหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ ของ สพป.นครพนม เขต 1 ในวันที่ 15-16 กันยายน 2561...คลิกอ่านรายละเอียด