แจ้งจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

โพสต์25 เม.ย. 2560 20:35โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 27 เม.ย. 2560 03:51 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม...ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบนโยบายให้ดำเนินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง และอนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล จึงจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในโครงการฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีนำเสนอผลงานนักเรียนที่เกิดจากการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง Independent Study : IS ภายในโรงเรียน และเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่กำหนด
        บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งโอนเงินงบประมาณ ปี 2560 เพื่อดำเนินงานตามโครงการมาตรฐานสากล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนอนุบาลนครพนมได้ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามกำหนด....คลิกอ่านรายละเอียด..............
Comments