แจ้งจัดสรรงบประมาณดำเนินการและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

โพสต์13 มิ.ย. 2560 19:31โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2560 19:32 ]
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ บ้านหัวบึงทุ่ง ปลาปากราษฎร์บำรุง บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) ศรีโพนทองวิทยา บ้านคำสว่าง บ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) โพนสวางนางิ้ววิทยา ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น และหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี...ตามที่ สพฐ. ได้ดำเนินการโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา โดยปีการศึกษา 2560 ได้โอนเงินจัดสรรงบประมาณดำเนินการและซื้อวัสดุอุปกรณ์ STEM Education ให้กับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  จำนวน 2,250 โรงเรียน ทั้งนี้ สพป.นครพนม เขต 1 มีโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 10 โรงเรียน แยกเป็นโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 6 โรงเรียน โรงเรียนละ 10,000 บาท โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน โรงเรียนละ 8,400 บาท นั้น
        ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 แจ้งให้โรงเรียนซื้อวัสดุอุปกณ์สะเต็มศึกษากิจกรรมของเทอมที่ 1 และ 2 ของแต่ละชั้นปี ตามสื่อกิจกรรมสะเต็มศึกษา และคู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษาของ สสวท. หรือกิจกรรมสะเต็มศึกษาที่โรงเรียนออกแบบไว้ (กรณีที่โรงเรียนมีการออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษาไว้แล้ว) โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ตาม บง.64...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments