แจ้งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมเป็นวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 4

โพสต์11 ก.ค. 2559 03:44โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 27 ก.ค. 2559 05:18 ]
ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้คัดเลือกบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้ารับการอบรมเป็นวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 4 กำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 6-10 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมรอยัลเบญจา สุขุมวิท ซอย 5 กรุงเทพมหานคร ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงให้สถานศึกษาอนุญาตและแจ้ง นางสาววารุณี บำรุงสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม จังหวัดนครพนม เข้ารับการอบรมฯตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรม รายละเอียดตามเอกสารแนบ
    1. แนวทางการอบรมและการเตรียมตัว
                                                      2. กำหนดการประชุมปฏิบัติการ
                                                      3. รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม
Ċ
npm1 admin,
26 ก.ค. 2559 19:37
Comments