แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณ ปี 2560 งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั้วไปจัดการเรียนรวม

โพสต์21 มิ.ย. 2560 10:52โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 21 มิ.ย. 2560 10:52 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน...ด้วย สพฐ. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณปี 2560 แผนงาน พื้นฐานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพคน กิจกรรม : คืนครูให้นักเรียน สำหรับนักเรียนพิการ รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพื่อจ้างเลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม จำนวน 109 อัตรา ในระยะจำนวน 6 เดือน (1 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2560) :ซึ่งการจ้างโดยไม่ผูกพันงบประมาณในปีต่อไป และไม่มีข้อผูกพันที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/ข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องดำเนินการสมัครและสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะบริหารพนักงานราชการ และองค์กรกลางกำหนด สำหรับโรงเรียนที่ได้รับอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการให้จ้างคนเดิมของโรงเรียนเดิม กรณีจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการคนใหม่จะดำเนินการเมื่อพี่เลี้ยงคนเดิมไม่ประสงค์ต่อสัญญา ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะใช้ข้อมูลนักเียนพิการเรียนรวมที่โรงเรียนรายงานในระบบ SET เป็นข้อมูลในการจัดสรรพี่เลี้ยงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งอาจจะทำให้อัตราพี่เลี้ยงใน สพป. มีการปรับ เปลี่ยน เพิ่ม ลด จากยอดเดิมที่ได้รับจากปีงบประมาณ 2560 จึงขอให้โรงเรียนแจ้งพี่เลี้ยงได้ทราบด้วย
        สป.นครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนแจ้งพี่เลี้ยงเด็กพิการรายเดิมโรงเรียนเก่า มาทำสัญญา ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สพป.นครพนม เขต 1หากพี่เลี้ยงคนเดิมไม่ประสงค์ต่อสัญญา หรือไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้รายงานให้ทราบด้วย...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments