แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณ ปี 2560 งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ข้าราชการสำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ

โพสต์2 พ.ย. 2559 09:30โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 2 พ.ย. 2559 11:07 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน..ด้วย สพฐ. ให้ สพป.นครพนม เขต 1 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ ปี 2560  งบดำเนินงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการที่ 1 โครงการคืนครูให้นักเรียน กิจกรรม : สนับสนุนบุคลากรให้สถานศึกษา รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพื่อจ้างเลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม จำนวน 109 อัตร ในระยะจำนวน 5 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560) ซึ่งการจ้างโดยไม่ผูกพันงบประมาณในปีต่อไป และไม่มีข้อผูกพันที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/ข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องดำเนินการสมัครและสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะบริหารพนักงานราชการ และองค์กรกลางกำหนด และมิให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณที่ สพฐ.อนุมัติ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ในการนี้ สพป.นครพนม เขต 1 เป็นผู้ทำสัญญาจ้าง จึงให้ท่านแจ้งพี่เลี้ยงเด็กพิการ มาประชุม และทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 เวลา 09.00 น. นำสัญญาจ้างมา 2 ชุด  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม