แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปี 2560

โพสต์25 มิ.ย. 2560 01:16โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 25 มิ.ย. 2560 01:16 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง ศรีโพนทองวิทยา บ้านม่วง บ้านดอนแดงเจริญทอง และโรงเรียนบ้านนาคอกควาย...ตามหนังสือที่อ้างถึง สพป.นครพนม เขต 1 ได้แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดรายงานผลการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนในปีที่ผ่านมา และแนวทางการพัฒนาในปีการศึกษา 2560 ตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนในสังกัด สพฐ. พุทธศักราช 2556 รายละเอียดทราบแล้วนั้น
        บัดนี้ สพป.นครพนม เขต 1 ได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนในสังกัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายชื่อที่ส่งมาพร้อมนี้ เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดำเนินการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (รายละเอียดการดำเนินงานจัดสรรงบประมาณ) และรายงานผลตามแบบรายงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (แบบรายงานการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560) ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 และดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2560...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Comments