แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต"

โพสต์4 เม.ย. 2560 20:40โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 4 เม.ย. 2560 20:40 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ/โรงเรียนบ้านห้วยทราย/โรงเรียนบ้านกุรุคุ และโรงเรียนบ้านนาคอกควาย...ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560  เพื่อให้ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" ตาม บง 95 รหัส 2000445047000000 รหัสกิจกรรมหลัก 200044800L3562 แหล่งของเงิน 60112xx ซึ่งจัดให้กับโรงเรียน ดังนี้
    1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำรูปเล่มรายงานวิจัย (โครงการโรงเรียนสุจริต) ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย โรงเรียนละ 20,000 บาท จำนวน 3 โรงเรียน ดังนี้
        1.1 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
        1.2 โรงเรียนบ้านกุรุคุ
        1.3 โรงเรียนบ้านห้วยทราย
    2. จัดสรรให้โรงเรียนบ้านนาคอกควาย จำนวน 10,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ สพฐ. ใสสะอาดปราศจากคอรัรัปชัน
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแจ้งให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว ดำเนินการเบิก-จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และรายงานผ่านทางเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
        
Comments