แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ปีงบประมาณ 2560 กิจกรรม พัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครอง

โพสต์25 มิ.ย. 2560 22:10โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 25 มิ.ย. 2560 22:10 ]
เรียน ประธานเครือข่ายทุกเครือข่ายในสังกัด/ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน....ตามที่ สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2560 ให้ สพป.นครพนม เขต 1 เพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ปีงบประมาณ 2560 กิจกรรม พัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครอง (รายละเอียดตามบัญชีการจัดสรรที่แนบ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยตระหนัก และมีความรู้ความเข้าใจเห็นความสำคัญของการเฝ้าระวัง และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยมติของการประชุมผู้บริหารโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ/เครือข่าย ครูประจำศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ/เครือข่ายทั้ง 12 โรงเรียน เห็นควรให้จัดกิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครอง และกิจกรรม วันบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ในระดับเครือข่าย 
        สพป.นครพนม เขต 1 จึงมอบให้ประธานเครือข่ายเป็นผู้ดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทันต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ จึงเสนอแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้
        1. ให้ประธานเครือข่าย ดำเนินการตามข้อเสนอแนะที่แนบเพื่อสะดวกในการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรรที่แนบมาพร้อมนี้ ยกเว้นโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด และโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่จัดสรรเพิ่มให้อีกเครือข่ายละ 2,500 บาท
        2. เครือข่ายสามารถบูรณาการจัดร่วมกับสัปาดห์วิทยาศาสตรแห่งชาติวันที่ 17-19 สิงหาคม 2560 หรืออาจจัดก่อน - หลัง วันดังกล่าวได้ ทั้งนี้ต้องดำเนินการภายในเดือน สิงหาคม 2560...คบิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments