แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณโครงการ พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ปีงบประมาณ 2560

โพสต์5 มิ.ย. 2560 11:46โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 5 มิ.ย. 2560 11:46 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) และโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง... ด้วย สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2560 ให้ สพป.นครพนม เขต 1 เพื่อดำเนินการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) : เล่นตามรอยพระยุคลบาท (โรงเรียนบ้านท่าค้อฯ) และโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) : เล่นตามรอยพระยุคลบาท (โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง)  เพื่อดำเนินการปรับปรุงเพ่มเติม และสร้างสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง นั้น
        บัดนี้ สพฐ. ได้แจ้งโอนเงินงบประมาณสนับสนุนการสร้างสนามเด็กเล่นต้นแบบ เพิ่มเติม ให้โรงเรียนบ้าท่าค้อฯ จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) และการสร้างสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) : เล่นตามรอยพระยุคลบาท ให้โรงเรียนเครือข่ายต้นแบบสนามเด็กเล่น คือโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง จำนวน 82,000 บาท (แปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) มาตั้งเบิกจ่ายที่ สพป.นครพนม เขต 1 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 
        ดังนั้น ขอให้โรงเรียนทั้ง 2 แห่ง จัดทำแผนงาน/โครงการ รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ และดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11  กันยายน  2560  โดยให้สรุปผลการดำเนินงานเป็นรูปเล่มพร้อมภาพถ่าย ส่ง สพป.นครพนม เขต  จำนวน 2 ชุด...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments