แจกคู่มือแนวทางดำเนินงานโรงเรียนสุจริต

โพสต์14 ต.ค. 2559 00:52โดยnpm1 admin
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 15 โรงเรียน (ดังแนบ)... ด้วย สพฐ. จัดส่งเอกสารสำหรับการดำเนินงานโรงเรียนสุจริตให้เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อมแบให้โรงเรียนสุจริตในเขตพื้นที่ จำนวน 15 ชุด เพื่อเป็นปนวทางสำหรับการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต เห็นควรมอบเอกสารดังกล่าวให้กับโรงเรียนสุจริตต้นแบบ และโรงเรียนสุจริตเครือข่าย ที่ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Tntegrity and Transparency Assessment : ITA) ระดับสถานศึกษาลำดับที่ 1-14 โรงเรียน ดังแนบ
คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
Comments