จัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โพสต์17 ก.ค. 2561 05:18โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 17 ก.ค. 2561 05:18 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัดทุกโรงเรียน....ด้วย สพป.นครพนม เขต 1 ได้จัดสรรงบประมาณ ปี 2561 แผนงาน ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลผลิต/โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กิจกรรมหลักยกระกับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ รหัสบัญชี 29052 จัดสรรให้โรงเรียนละ 2,000 บาท เพื่อให้โรงเรียนดำเนินก่ารใช้จ่ายงบประมาณ พัฒนาปัจัยพื้นฐานของนักเรียนตามลักษณะของการจัดการศึกษาเรียนรวม เช่น การจัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน เป็นต้น   
        สพป.นครพนม เขต 1จึงให้โรงเรียนดำเนินการตามกรอบแนวทางในการดำเนินงานของโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการจัดการเรียนการสอนรวม ดังกล่าว ทั้งนี้ให้โรงเรียนดำเนินการให้แล้วเสร็จเรียบร้อยภายใน 25 กรกฎาคม 2561 และรายงานให้ สพป.นครพนม เขต 1 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม