จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

โพสต์6 เม.ย. 2560 20:56โดยnpm1 admin
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม...ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบนโยบายให้ดำเนินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง และอนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาโรงงเรียนมาตรฐานสากล จึงจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในโครงการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีนำเสนอผลงานนักเรียนที่เกิดจากการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง Independent Study : IS ภายในโรงเรียน และเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนได้เตรียมวางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามรายละเอียดประกอบการโอนบัญชีจัดสรรงบประมาณ ปี 2560 ที่แนบมาพร้อมนี้ จึงให้โรงเรียนอนุบาลนครพนมดำเนินการเบิกจ่าย และรายงานผลการจัดกิจกรรมให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 รับทราบ เมื่อได้รับแจ้งเงินงวด....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
Comments