บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัย และผู้สูงอายุ)

โพสต์6 พ.ค. 2560 18:06โดยnpm1 admin   [ อัปเดต 6 พ.ค. 2560 18:06 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด...ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ได้เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งมีเจตจำนงเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง 4 กระทรวง ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ) ให้เกิดประสิทธิภาพ ร่วมกันผลักดันแนวทางการดำเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรม และสร้างกลไกการดำเนินงานให้เอื้อต่การดูแลกลุ่มเป้าหมาย
        ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงได้ส่งบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ให้โรงเรียนได้รับทราบรายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้โรงเรียนนำไปวางแผนงาน โครงการ/กิจกรรม และร่วมผลักดันในระดับปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป...คลิกอ่านรายละเอียด

Comments