การคัดเลือกสถานศึกษาที่มีวิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการบริหารจัดการการศึกษาระดับปฐมวัยตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย

โพสต์6 ก.ค. 2561 02:11โดยนางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2561 02:14 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี...ตามที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3) แบบบูรณาการเชิงพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยใช้กระบวนการวิจัย เพื่อบูรณาการการทำงานขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยขอความอนุเคราะห์หน่วยงานคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัด ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ตามคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ส่งมาพร้อมนี้
        บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ได้เสนอแต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการชุดที่ ๗ คณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ตามคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่แนบมาพร้อมนี้ จึงขอให้ท่านไปราชการเพื่อลงพื้นที่ประเมินสภาพจริงในสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก ระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2561 ...คลิกอ่านรายละเอียด