ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้และบริการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง) ประจำปีการศึกษา 2564

โพสต์30 ม.ค. 2566 06:24โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 30 ม.ค. 2566 06:25 ]
เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา, บ้านชะโนด, บ้านตับเต่าโนนจันทร์, บ้านโพนสาวเอ้, บ้านจอมมณี, บ้านหนองบัวคํา, บ้านนาโสก, บ้านโนนสังข์,ต้นแหนสร้างตั๋ววิทยานุกูล และบ้านวังตามัว...ตามที่ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ขอความร่วมมือให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 สํารวจข้อมูลสถานศึกษาที่ยังไม่ได้รับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงและส่งแบบสํารวจข้อมูลส่งกลับไปยังสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนมและรับการประเมินในปีการศึกษา 2564 จํานวน 10 โรงเรียน พร้อมนี้กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้สถานศึกษา จํานวน 164 แห่ง ผ่านการประเมิน สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ประจําปีการศึกษา 2564 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มีโรงเรียนที่ผ่านการประเมินจํานวน 10 โรงเรียน 
        ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งประกาศสถานศึกษาผ่านการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ประจําปีการศึกษา 2564 ให้โรงเรียนทราบ (รายละเอียดดังแนบ) คลิกอ่านรายละเอียด....