ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564

โพสต์14 ส.ค. 2563 02:12โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 4 มี.ค. 2564 00:52 โดย npm1 admin ]
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด.....ตามที่ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เพื่อกระจายโอกาสและขยายการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไปยังภูมิภาคต่างๆ อย่างทั่วถึงมากขึ้น โดยให้จัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในลักษณะโรงเรียนประจำ และคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 มีมติรับทราบการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาลงภรณ์ราชวิทยาลัยในช่วงระยะเวลาต่อไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ซึ่งได้กำหนดรูปแบบและวิธีการสรรหาและคัดเลือกนักเรียน โดยคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศษสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เห็นว่าการรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ให้โรงเรียนแจ้งประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน และผู้ปกครองทราบตามรายละเอียดประกาศด้งแนบ....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม