ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูชั้นสูง (C4TPlus)

โพสต์14 ส.ค. 2563 02:39โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 4 มี.ค. 2564 00:51 โดย npm1 admin ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด.....ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินการจัดอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding Online for Teacher (C4T Online) ผ่านเว็บไซต์ http://teacherpd.ipst.ac.th ซึ่งได้อบรมเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรอบรมครูการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูชั้นสูง (C4TPlus) จำนวน 7 หลักสูตร ภายใต้นโยบายการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ Coding ในโรงเรียน เพื่อให้ครูที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Coding Online for Teacher (C4T Online) ได้อบรมเพื่อพัฒนาต่อยอดการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณขั้นสูง ซึ่งการอบรมดังกล่าวจะเปิดรับสมัครในเดือน สิงหาคม - กันยายน 2563 ผ่านเว็บไซต์ http://teacherpd.ipst.ac.th นั้น
    ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดหลักสูตร และเงื่อนไขคุณสมบัติผู้เข้าอบรม รายละเอียดเอกสารดังแนบ.....อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม