แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย 3-6 ปี สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง

โพสต์8 ก.ค. 2563 20:36โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2563 06:26 ]
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกดรงเรียนในสังกัด....ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายและจุดเน้นเพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษา และการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปของประเทศด้านการศึกษา โดยในระดับอนุบาลมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง อลัชึมชน เพื่ออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่สำคัญด้านต่างๆ กอปรกับแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563- พ.ศ. 2565) ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเจ้าภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชนในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย กำหนดเป้ายุทธศาสตร์คือพ่อแม่ ผู้ปกครองได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้มีความรู้มีทักษะ มีศักยภาพในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย นั้น
ทั้งนี้ เพื่อการขับเคลื่อนงานการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563- พ.ศ. 2565) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทำแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3-6 ปี สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครองได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการพัฒนาเด็กร่วมกับครูผู้สอน โดยได้นำเสนอเอกสารดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ http://academic.obec.go.th/group.php เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกแห่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนงานดังกล่าวสู่การปฏิบัติต่อไป
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่ากรศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมทั้งศึกษารายละเอียดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กลงสู่การปฏิบัติ ต่อไป....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments