เลื่อนการประชุมคณะกรรมการ ก..ต.ป.น.

โพสต์31 ก.ค. 2563 07:08โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2563 07:08 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี..ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มีข้อราชการที่จะแจ้งให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) รับทราบและพิจารณาเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2563 จึงเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นั้น                   เนื่องจากในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดการประชุมฯ ดังกล่าว มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) หลายท่านติดราชการเร่งด่วนในวันดังกล่าว และหากมีการจัดประชุมฯ คณะกรรมการที่เหลืออยู่ไม่ครบองค์ประชุมฯ                                 ดังนั้น จึงขอเลื่อนวันประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 (ก.ต.ป.น.) จากเดิมวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เป็นวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม