ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสอนออนไลน์ Project 14

โพสต์14 ส.ค. 2563 10:29โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 4 มี.ค. 2564 00:51 โดย npm1 admin ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด....ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดทำโครงการสอนออนไลน์ Project 14 โดยจัดทำเป็นบทเรียนออนไลน์ ประกอบด้วยวีดิทัศน์การสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู่คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทั้งรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธสักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ในการศึกษาค้นคว้า เรียนรู้หรือทบทวนบทเรียน และครูสามารถใช้บทเรียนออนไลน์ดังกล่าว ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามปกติในห้องเรียน เพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สพฐ. จึงขอความร่วมมือถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้แก่ครูและนักเรียนในสังกัด ได้รับทราบและเข้าใช้บทเรียนออนไลน์ ดังกล่าว
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงขอให้โรงเรียนแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้แก่ครูและนักเรียนในสังกัดได้รับทราบและเข้าใช้บทเรียนออนไลน์ดังกล่าวได้ที่ https://proj14.ipst.ac.th/.......คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม