ขอความอนุเคราะห์กรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด

โพสต์30 ม.ค. 2566 06:30โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 30 ม.ค. 2566 06:31 ]
เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน...ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดําเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรม นักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้นําพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ที่ทรงริเริ่มการจัดงาน มาสืบสาน ถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลังประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า 100 ปี และได้กําหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70๐ ประจําปีการศึกษา 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 30 มกราคม 2566 - 1 กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมนี้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ขอความอนุเคราะห์บุคลากรที่มีรายชื่อตาม QR Code ตรวจสอบรายชื่อและเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตัดสิน ระหว่างวันที่ 29 มกราคม- 1 กุมภาพันธ์ 2566
        ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้งบุคลากร ตรวจสอบรายชื่อตาม QR Code ที่แจ้งเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตัดสิน ระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2566 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2566 รายละเอียดดังแนบ คลิกอ่านรายละเอียด....